Site best viewed between ages 25 and 45.

Bestaan kabouters ????????????

Leuke, spannende, ontroerende, interessante, en ondoorgrondelijke verhalen, bijdragen, hersenspinsels, kunstuitingen en tekeningen van jullie.

Berichtdoor Digra » 08/09/06 09:37

Wel degelijk bestaan ze !!

Als je erin gelooft ga je ze ook zien !

Maar zijn het wel kleine? mensen? met puntmutsen ????


Ken je het gevoel dat wanneer je een bv Citroen Picasso koopt, het net lijkt alsof er heel veel citroen picasso's rondrijden? Die auto's reden er eerder ook al, je hebt zo ook zeker gezien, zijn door je zintuigen waargenomen, maar je bent ze niet bewust geworden.

Je bent je alleen bewust van iets wat je kan begrijpen, en waar je ook graag je aandacht aan wilt schenken. Ieder creeert zo zijn eigen werkelijkheid. Wanneer je nu ook oprecht in kabouters gelooft, dan ga je ze ook zien.

Als kind geloofden we er wel in en hebben ze misschien ook gezien. Maar later werd ons verteld dat dit verzinsels zijn (gesteund door ook werkelijk verzonnen verhalen en films gemaakt door volwassenen) en wordt ons gedrag niet beloond door in kabouters te blijven geloven. We moesten maar eens volwassen worden. Zeker als kind verwachten we erkenning van de volwassenen, zij zijn ons voorbeeld (zijn ze dat wel??) en we verdringen de herinnering aan kabouters om plaats te maken voor bijvoorbeeld binair gedoe dat wel wordt gewaardeerd en bekrachtigd door de buitenwereld.

Daarom herkennen we de kabouter niet meer als we ze zien. Want zijn het wel kleine? mensen? met puntmutsjes? Onze herinnering aan de echte kabouter is verdrongen, afgeleerd. Wel worden we continue het beeld voorgehouden (via films, verhalen) dat het kleine wezentjes met rode puntmutsen zijn. Daar letten we op als we een kabouter willen zien. Maar misschien manifisteren ze zich wel in een andere vorm. Zijn ze er dus wel degelijk, maar herkennen we ze niet als zodanig en worden we ze ook niet bewust.

-----------
Je wilt vrij zijn?
Je bent in het normale leven niet vrij, je bent gebonden aan je Karma. Je karma wordt door vijf samenhangende elementen bepaald:
Sterk verkangen te blijven leven:
- verlangen naar continuiteit
van hieruit komen
- aantekking, hechting (verslaving, gewoontes) en
- afwijzing voort en veroorzaken
- verkeerde i-dentificatie (associatie, contrast) en deze gaat samen met
- onverschilligheid (niet alles, ook je conditionering, bewust worden)
Vanuit een verkeerde identificatie ontstaat het verlangen naar continuiteit en deze versterkt weer de identificatie zoals we hebben gezien etc etc

Denken aan vrijheid zolang deze vijf elementen werkzaam zijn is nutteloos.
Onverschilligheid
Leidt tot gevoelens die slapend, zwak, af en toe of altijd aanwezig zijn. Onverschilligheid is het verkeerd begrijpen van vergangkelijke (tidelijk), het gemeenschappelijke/overeenkomstige (verontreinigd), de veroorzaker van pijn, het onwerkelijke als al aanwezige, het pure, de schenker van geluk en het werkelijke of het origineel.

-----
Klacht gemeente Utrecht

Gemeente Utrecht
Bestuurs- en Concerndienst
Inzake klachtbehandeling
Antwoordnummer 51066
3501 VC Utrecht

Gemeente Utrecht
Burgemeester & Wethouders
Postbus 16200
3500 CE Utrecht


Eerder contact Ja/nee
met wie en wat afgesproken


Het pleintje in de 2e Delistraat ter hoogte van huisnummer 6 wordt opnieuw ingericht.

Ik schrijf u deze brief omdat ik direct belanghebbende ben (AWB artikel 1:2); mijn woning en tuin grenzen met de achterzijde aan het pleintje

Ik ben de ondergetekende van deze brief en ik uit mijn bezorgdheid ook namens vele andere belanghebbenden (zie bijgevoegde handtekeningen op de huis-aan-huis brieven)

De aannemer is vorige week begonnen en de werkzaamheden overvielen mij.
Ik ben het niet eens met deze herinrichting:
A. het is niet conform het bestemmingsplan
B. Verkeerstechnisch voldoet het niet aan de normen.
C. ik (en andere direct betrokkenen) zijn niet betrokken bij de plan-vorming
D. Ik (en andere direct betrokkenen) zijn niet geinformeerd over de herinrichting
E. ik (en andere direct betrokkenen) zijn het niet eens met de herinrichting zoals die nu plaats vind en al heeft gevonden.

De gemeente handelt niet conform het bestemmingsplan, ontwerptechnisch schort er het een en ander aan en de gemeente heeft procedurele fouten gemaakt; onze belangen zijn totaal genegeerd in de planvorming (AWB artikel 3:2) en we zijn niet geinformeerd (AWB artikel 3:13)

Laat ik de punten toelichten:

A. Volgens het ontwerp bestemmingsplan Lombok waarin overwegend de bestaande situatie wordt vastgelegd, rust op deze plek een woonbestemming. Een speelvoorziening valt volgens Artikel 18 van het bestemmingsplan onder de bestemming Groenvoorzieningen. Het overheidsoptreden dient gebaseerd te zijn op een wettelijke grondslag; legaliteitsbeginsel.

Met deze herinrichting is er geen sprake meer van het opknappen van een braakliggend terrein, het terrein was namelijk 2 jaar gelden al opgeknapt, maar is er sprake van een duidelijke herinrichting tot speelplek, zelfs de naastgelegen openbare weg wordt bij deze ontwikkeling betrokken. Was er bij de oude inrichting nog sprake van laag bij de grondse ‘veredelde’ wipkippen, nu komt er een hoge speelvoorziening en mag indien bestemming speelplek deze wel tot max. 6m hoogte reiken.

Op deze plek stond tot de midden jaren tachtig een huis. Deze is afgebrand. De gemeente heeft tot nu toe verzuimd hier een nieuwe woning (te laten) oprichten. Direkt betrokkenen ondervinden nu hinder van het feit dat hier geen woning staat. Privacy beleving, veiligheid (inbraakgevoeligheid, spullen in de tuinen/op dak gooien) en geluidshinder spelen in de huidige situatie een grote rol, zeker in vergelijking met een woning geprojecteerd op die lokatie (historisch gegeven en volgens het bestemmingsplan). De achterzijde van onze woningen (balkons, slaapkamers, tuinen, enkel glas) is niet ingericht op de huidige ontwikkelingen rondom deze plek. Met de beleving en verwachting woonbestemming aan de achterzijde zijn onze wonigen ook gekocht en/of betrokken.Elke ontwikkeling die afwijkt van woonbestemming zullen we dan ook afwijzen.

Met de nieuwe ontwikkeling wordt deze plek alleen nog maar aantrekkelijker gemaakt voor andere bestemming dan wonen, met nodige extra hinder op het gebied van privacy, veiligheid en geluidshinder. Een bestemming anders dan wonen en zeker een ontwikkeling richting speelvoorziening is totaal ongewenst zo midden tussen de (achterzijde van) huizen. Over een tijdelijke, met nadruk op tijdelijke, inrichting van dit eerst braakliggend terreinwillen we wel overleggen met de gemeente.

B. Bij de huidige nieuwe herinrichting is een Parkeerplaats op de openbare weg verdwenen en is de 2e Delistraat over een lengte van ca 17 m met 74 cm versmald tot 286 cm tussen de trottoirbanden en 274cm tussen troittoirband en parkeervak scheidings markering.

Volgens de ASVV 2004, Aanbevelingen voor verkeersvoorzieningen binnen de bebouwde kom van het CROW dient een rijbaan voor gemengd verkeer - met partieel eenrichtingsverkeer en parkeren in havens de wegbreedte bij lage intensiteit fietsverkeer 3,40m a 3,60m te zijn (zie bijlage A). Dat was deze weg ook ter plaatse van die 17m lengte, namelijk 74 plus 286 maakt 360 cm. Nu is de weg 286cm breedt. Hij voldoet niet ontwerptechnisch.

Bovendien behoort de weg volgens het profiel van vrije ruimte van een motorvoertuig in een rechstand bij 30 km/h volgnes tabel 6.2/36 van de ACVV 2004 (bijlage B) minimaal 290cm bij een rijdend voertuig te zijn en 320cm bij een stilstaand. Laat staan als we nog rekening willen houden met te paseren of paserende fietsers! De weg voldoet niet ontwerptechnisch, ook niet voor het passeren van een Brandweerauto!!!

Bedenk hierbij dat ook het p-vak met zijn 175cm breedte, 5cm smaller is dan de voorgeschreven 1,80 a 2,00m. Vaak staan auto’s (en bijna altijd als je de spiegels erbij betrekt) gedeeltelijk op de rijbaan.

Het versmalde stuk 2e Delistrraat voldoet niet ontwerptechnisch. Wie is er nu verantwoordelijk voor de veiligheid van de bewoners (bereikbaarheid hulpdiensten) en weggebruikers, de fietsers bv?

‘s Avonds en ‘s Nachts staan de straathoeken en bij de straat bij boomspiegels vol met fout geparkeerde auto’s. NIet echt praktisch kwa bereikbaarheid van hulpdiensten. Het bij de herinrichting van de plek opgeofferde parkeerplaats help niet echt mee aan het verminderen van deze overlast en vooral de onveilige situaties (bereikbaarheid hulpdiensten)

C
Afgelopen week werd ik overvallen door de werkzaamheden die plaatsvinden op deze plek. Ik en alle belanghebbenden die met de achterzijde van de woningen grenzen aan deze plek (bewoners Johannes Camphuysstraat nr’s 27 tot 37bis) zijn niet betrokken bij de plan-vorming.

Volgens de Algemene Wet Bestuursrecht vergaart u de nodige kennis omtrent de relevante feiten en af te wegen belangen, de onderzoeksplicht (AwB art. 3:2) Met wiens belangen: van de belanghebbenden (AwB art 1:2), rechtstreeks bij besluit betrokkenen. En dat ben ik, zijn wij. Onderzoeksplicht geldt ook in het geval van privaatrechtelijke omstandigheden (AwB art. 3:1)

De plannen en planvorming is dan wel afkomstig van een bewonersinitiatief maar u heeft toch tenminste de plicht om te kijken of dit zorgvuldig is gedaan en de gemeente heeft de verantwoordelijkheid hiervoor.

D
Afgelopen week werd ik overvallen door de werkzaamheden die plaatsvinden op deze plek. Ik en alle belanghebbenden die met de achterzijde van de woningen grenzen aan deze plek (bewoners Johannes Camphuysstraat nr’s 27 tot 37bis) zijn niet ingelicht over deze werkzaamheden.

Volgens de Algemene Wet Bestuursrecht brengt de gemeente alle belanghebbende op de hoogte van een besluit, niet via alg publicatie, maar via het toesturen aan belanghebbenden voorafgaand aan terinzagelegging (AwB art. 3:13 en 3:41)

Ook hier geldt dat de gemeente de verantwoordelijkheid draagt ook bij een bewonerinitiatief

E
Naast dat we de huidige ontwikkeling richting speelplek in het algemeen afwijzen, wijzen we ook de inhoudelijke ontwikkeling die in gang is gezet af. Hier volgen enkele knelpunten:
Het te plaatsen speeltoestel is veel de hoog (privacy!)
Bezorgdheid omtrent de verlichting (uitstraling naar de tuinen, uitstraling naar boven de woon- en slaapkamers van bovenwoningen in, verblindt juist als je plek in de gaten wilt houden, verstoring van fauna)
Rode kleur rubber vloertegels trekt erg de aandacht, is niet esthetisch, verstoord beeld in relatie tot prive terrein vanuit bovenwoning gezien enorm.
Huidige inrichting trekt meer hangjongeren, we worden ‘s nachts al vaak in onze slaap verstoord, komt zelfs extra bankje bij (op de openbare weg)
Veiligheid met betrekking tot versmalde Delhistraat


Welke acties verwacht ik van de gemeente

Ten aanzien van het niet werken conform het bestemmingsplan vraag ik aan het college om handhaving!

Ten aanzien van ontwerptechnische elementen vraag ik de gemeente,
De weg weer de oorspronkelijke breedte terug te geven, het parkeervak weer terug te brengen.

Ten aanzien van het te plaatsen speeltoestel vraag ik de gemeente deze niet te plaatsen.

Ten aanzien van de rubber tegels vraag ik de gemeente de zwarte tegels weer terug te plaatsen.

Ik vraag de gemeente om met het uitgangspunt woonbestemming en in afwachting van concrete maatregelen in deze richting, voorlopig maatregelen te treffen waarbij verloedering van deze plek wordt tegengegaan.

UItgangspunt bij bovenstaande alinea is hierbij de situatie zoals deze tot voor kort was.
Vanuit dit uitgangspunt verwacht ik dat er gezamenlijk met ALLE betrokkenen om de tafel kan worden gezeten om hinder waar de direct betrokkenen nu tegen aan lopen (dus verbeterpunten) en gewenste ontwikkelingen van de gemeente en zijdelings betrokkenen te bespreken.

Een zeer sterke wens is om het terrein ‘s avond laat en ‘s nacht te kunnen afsluiten. Met sleutels aanwezig bij omwonenden is dit goed te regelen. Wij zijn de overlast van hangjongeren zat en werken graag mee aan een praktische oplossing. Argument dat openbaar terrein ivm met onderhoudsplicht niet afsluitbaar mag zijn is niet ter zake doende, immers het is geen openbaar terrein. En die kant moeten we ook niet willen opgaan. Het terrein heeft een woonbestemming.

Ik verwacht dat de gemeente de mogelijkheid op het terrein een overdekte fietsenstalling te vestigen, serieus overweegt. Op een bewonersbrief van mij met dit voorstel,van een aantal jaren geleden, waren de reactie overweldigend, ze zijn bij deze brief toegvoegd. Omwondenden geven mij nu ook aan dat er recent weer vernielingen aan de fiets (in het fietsenrek) zijn gepleegd, hier is ook aangefte van gedaan.


Ik vraag de gemeente/het college bij de besluitvorming het volgende te willen overwegen:

- Het evenredigheidsbeginsel (AwB artikel 3.4)
Indien blijkt dat enkele burgers onevenredig wordt getroffen ten aanzien van het algemeen belang, dient dit nadeel te worden gecompenseerd. Uitgangspunt is schade die uitgaat boven normaal maatschappelijk risico. In mijn ogen ligt het normaal maatschappelijk risico van een woonbestemming anders dan de ontwikkelingen die nu gaande zijn.

- Indien ik, wij de belanghebbenden bezwaar gaan maken tegen uw beslissing dan ben ik verplicht bij het bezwaar reden te omschrijven (AwB artikel ) Ik verzoek (AwB artikel 3:48-2) u dan ook om een deugdelijke motivering bij uw besluit (AwB artikel 3:46)

- Indien de herinrichting op basis van het bewonersinitiatief een relatie heeft met een Beleidsregel wil ik u hier op wijzen. De Gemeente mag handelen overeenkomstig beleidsregel, tenzij dat voor een of meer belanghebbenden gevolgen zou hebben die wegens bijzondere omstandigheden onevenredig zijn in verhouding tot de met de beleidsregel te dienen doelen (hardheisclausule AwB artikel 4:84)
Laatst bijgewerkt door Digra op 29/11/07 01:42, in het totaal 38 keer bewerkt
Avatar gebruiker
Digra
 
Berichten: 974
Woonplaats: Utrecht


Berichtdoor Coentjo » 08/09/06 10:02

Bestaan kabouters? Zeker wel! Zie foto :D
Avatar gebruiker
Coentjo
 
Berichten: 49
Woonplaats: Utrecht


Berichtdoor Eriski » 08/09/06 13:16

Dirk,
Natuurlijk bestaan ze!
Wie doet er anders mijn was, stofzuigt en doet nog meer leuke dingen voor me?

Erica
Eriski
 
Berichten: 331
Woonplaats: amsterdam


Berichtdoor Jabberwocky » 08/09/06 13:53

Ik zie ze wel eens in een tuin staan.
Avatar gebruiker
Jabberwocky
 
Berichten: 3780
Woonplaats: Utrecht


Berichtdoor Jabberwocky » 08/09/06 15:03

Digra schreef:Daarom herkennen we de kabouter niet meer als we ze zien. Want zijn het wel kleine? mensen? met puntmutsjes? Onze herinnering aan de echte kabouter is verdrongen, afgeleerd. Wel worden we continue het beeld voorgehouden (via films, verhalen) dat het kleine wezentjes met rode puntmutsen zijn. Daar letten we op als we een kabouter willen zien. Maar misschien manifisteren ze zich wel in een andere vorm. Zijn ze er dus wel degelijk, maar herkennen we ze niet als zodanig en worden we ze ook niet bewust.


Je moet ook niet letten op rode puntmutsen want daar is er maar een van. Alle andere mutsen zijn wit. En ze komen vaak voor in de buurt van waterkranen. Kijk daar eens.

Of anders lees je Das Kapital. Daar heb je de voedingsbodem.

http://www.fortunecity.com/meltingpot/r ... smurf.html
http://www.dailykos.com/story/2006/8/18/12953/7737

Jan
Avatar gebruiker
Jabberwocky
 
Berichten: 3780
Woonplaats: Utrecht


Berichtdoor Digra » 08/09/06 16:32

Beste mensen,

Dat is een aangeleerd idee dat ze er zo (als smurfen of tuinkabouters) uit zien. Dat is het beeld dat we bij kabouters hebben. Daar focussen we ons ook op wanneer we hopen een kabouter te zien. Maar misschien zijn ze wel al in je huis (zoals bij Eriski), alleen herkennen we ze niet,

1. omdat we geen herinnering hebben van hoe ze er echt uit zien en daarom zijn we ons van hun verschijning ook niet bewust (denk aan de auto-vergelijking)

en/of

2. omdat onze zintuigen beperkt zijn, we zien bv ook geen infra rood, rontgestraling, magnetisme of andere vormen van energie. Sommige mensen (en vaak kinderen) zijn hier wel gevoelig voor.

---------
----
Niemand hheft als kind te horen gekregen dat hij of zij in een materiele wereld moet geloven. En toch zijn we ons zelf gaan zien als beperkte wezens

Laten we eens kijken of we dichter bij het universele bewustzijn in jou kunnen komen. Via niveau van denken, voelen en handelen.

In een werkelijkheid geloven waarin alles met alles verweven is, is wel beschouwd helemaal niet zo mystiek.

Maar in dit alternatief maken we wel deel uit van de werkelijkheid, maar worden er niet in opgenomen we voelen ons beter maar daardoor voelen we ons ook alleen en geisoleerd. Hier is geen sprake van gezamenelijke levenskracht of gemeenschappelijkheid. Onze cultuur is al zo sterk doordrongen van het volgen van ons ego dat we totaal vergeten zijn dat dit alternatief een keuze is.

De materiele wereld is een nawerking. Niets in de materiele wereld is essentieel, uiterlijke dingen komen en gaan. Het enige persoonlijke belang dat de moeite waard is om te handhaven is het vermogen om in alle vrijheid te scheppen, met volledig bewustzijn van het proces van scheppen van je persoonlijke werkelijkheid

Klassieke wetenschap gebaseerd op de wereld van de vijf zintuigen
(afscheiding, dualiteit, gebaseerd op het ego, onderhevig aan angsten, niet verbonden met de bron, beperkt tot ruimte en tijd)

Nieuwe wetenschap (niveau denkenb) gebaseerd op beginselen die de vijf zintuigen overstijgen, ze vloeien voort uit een hogere natuurwet
(meer controle, minder angstig, verbonden met de bron, inventief, begripvol, je verkent de grenzen van ruimte en tijd)

-----------
Je kan zonder fysiek ingrijpen, ‘ gewoon’ met je bewustzijn omstandigheden, zelfs materie, kortom de werkelijkheid beinvloeden. Dat leren jou de boeken en films zoals ‘ What the bleep do we know’ en ‘ the secret’ .

Als je weet hoe dit mechanisme werkt lijkt het nog maar kinderspel om dit in de praktijk te brengen. Ook jij kan nu gelukkig worden en alles bereiken wat je maar wilt. Maar dat lukt alleen als je je bewust bent van de werkelijkheid. Maar wie ben je dan werkelijk en wat is de werkelijkheid die je wilt beinvloeden? Weet je dat wel?

Het blijkt dat het beeld dat je van iets, iemand of een situatie in de buitenwereld vormt, gebaseerd is op een vertekend beeld, een gebroken beeld, een illusie. Tja en je kan natuurlijk moeilijk met een werkelijkheid omgaan, ze beinvloeden misschien, als je alleen maar aandacht hebt voor een gebroken beeld (illusie), er valt dan weinig te beinvloeden. Wil je de werkelijkheid kunnen beinvloeden moet je in ieder geval een aantal gebroken beelden compleet maken en lijmen (van niet geheel juiste beelden van de werkelijkheid bevrijden)

En hoe herwinnen we weer het zicht op de werkelijkheid, hoe krijgen we weer een juist beeld van de werkelijkheid? Laten we beginnen op het niveau van denken. Alleen al door naar het verhaal van het gebroken beeld te luisteren creeer je een enorme basis die je verder op weg helpt het gebroken beeld weer aan te vullen en te repareren.

Zo blijken de traditionele wetenschap en de evolutietheorie van Darwin gebaseerd te zijn op een gebroken beeld. Tot nu toe hebben deze werkelijkheden een grote invloed gehad op de manier van hoe we tegen het dagelijks leven aankijken. Het is hoe we met onze vijf zintuigen merken hoe de wereld werkt. Deze werkelijkheid komt zeer overtuigend op ons over. Laten we dan maar eens goed naar deze werkelijkheden kijken


1. BASISKENNIS WETENSCHAP

1.1 De traditionele werkelijkheid

1.1.1 De werkelijkheid van de traditionele wetenschap 7

Op alle niveaus 7
Alles is materie 7
Isoleren is begrijpen (Reductionisme) 8
Oorzaak geeft gevolg (Determinisme) 8
Reproduceerbaar 8
Werkelijkheid is objectief 8
Materie beïnvloed de geest 9
Verplaatsing is max. lichtsnelheid 9

1.1.2 De werkelijkheid van de evolutie volgens Darwin 10


Het blijkt dat de werkelijkheid van de traditionele wetenschap niet altijd klopt. Er is een andere werkelijkheid gebaseerd op beginselen die de vijf zintuigen overstijgen. We hebben deze werkelijkheid ontdekt via zijn werkzaamheid op op het microscopisch niveau van atomen en elektronen. Die werkelijkheid blijkt totaal te verschillen van die van de traditionele wetenschap. De nieuwe benadering van de werkelijkheid vinden we terug in de beginselen van de kwantumfysica.

1.2 De vernieuwde werkelijkheid

1.2.1 De werkelijkheid van de kwantumfysica 11

Alleen op microscopisch niveau (?) 11
Alles is energie 11
Som is meer dan geheel der delen (Holisme) 12
Ooraak geeft waarschijnlijk gevolg (Probalisme) 13
Onzekerheidsprincipe 13
Werkelijkheid is subjectief 14
De geest beïnvloed materie 15
Verplaatsing is onmiddellijk 15

Maar als de waargenomen werkelijkheid is gebroken dan is in dat zelfde proces ook de waarnemer, jij gebroken. Het gebroken beeld van de buitenwereld heb je namelijk zelf gecreerd. Je handelt vanuit een zelfbeeld, een ego dat gebaseerd is op een illusie. Op basis van je persoonlijk bewustzijn, gebaseerd op een gebroken zelfbeeld, kan je moeilijk de kracht ontwikkelen om te beinvloeden.

De bewering dat jij ook gebroken bent brengt vragen met zich mee als:
a. Wie is die 'ik' die creëert
b. Wat is bewustzijn
c. Welk bewustzijnsniveau (persoonlijk, universeel)
d. Wat zijn dan de mogelijkheden van het bewustzijn
e. Wat zij de beperkingen van het bewustzijn
f Wat voor weerstand ondervind het bewustzijn
e. Hoe ga je met je beperkingen om, overwin je de weerstand en stimuleer je de mogelijkheden


Hoe kan het toch gebeuren dat jouw persoonlijk bewustzijn zo verstrikt raakt in het net van gebroken beelden? (een illusie, verkeerd beeld is het gevolg van aanhechtingen). Door te luisteren naar het verhaal van het gebroken beeld, begrijp je hoe jij, de waarnemer voor zijn eigen veiligheid en continuiteit een bestaand beeld probeert vast te houden. Het verhaal vertelt je alles over je verborgen motieven achter de pogingen van de waarnemer om het gebroken beeld van het waargenomene en jezelf te verdedigen.

Beinvloeden gebeurt niet via het persoonlijk bewsutzijn maar via het universele bewustzijn dat in jou aanwezig is. Als je jouw persoonlijk bewustzijn weer afstemt op het universele bewustzijn, het gebroken zelfbeeld heelt, voel je je weer betrokken bij alle processen en kan je er zelfs weer invloed op uitoefenen in de zin van hoe je met je persoonlijk bewustzijn deze krachten weer vorm geeft, ten goede gebruikt in onze werkelijkheid, Als je het universele bewustzijn weer wilt omarmen, hoef je dus niet ver te zoeken, maar te accepteren en zoeken in je zelf. Laten we eens kijken of je dichter bij het universele bewustzijn in jou kunnen komen.

Het blijkt dus dat zowel jouw inschatting van een situatie als het beeld dat je van je zelf hebt in die situatie, niet gelijk zijn met hoe de situatie werkelijk is. Jouw geest bemoeit zich met de werkelijkheid, ziet de schaduw die hij op de werkelijkheid projecteerd voor de waarheid aan en volgt blindelings de weg van zijn eigen projecties. Er ontstaat een scheiding tussen de individuele wil en de universele wil. De kans is dan levensgroot aanwezig dat je het gevoel krijgt dat je de grip op de werkelijkheid kwijt bent en je raakt gefrustreerd of erger depressief (zeker als je hier aanleg voor hebt)

Bovendien ga je je aan de illusies hechten en probeer je ze ook aan je gehecht te houden door ze contunuiteit te geven, tegen alle stromingen van een nieuwe realiteit,veranderende situaties, in. Je bent bang ze kwijt te raken, je houdt ze angsvallig vast en gaat ze verdedigen. Met het oprichten van verdedigingsmechanismen verlies je je vrijheid.


Alle aanpassingen verdwijnen, je bewustzijn komt in een onaangepaste toestand terug, krijgt zijn onschuld terug, je maakt je niet meer druk (aangst) om iets te moeten verdedigen en je bent weer helemaal vrij. Je ziet en handelt naar wat werkelijk is en vanuit wie je werkelijk bent. Dit leidt tot innerlijke creativitet. Je werkelijke zelf heeft geen verdediging, een opgelegde continuiteit nodig, het is en het zal altijd blijven.

Het lastige van al deze wijsheid is dat ze je alleen het gevoel geven inzicht te hebben. Zodra je het boek sluit en je aandacht weer naar de vertrouwde werkelijkheid uitgaat, verlaten deze woorden, gevoelens, ideeen en intenties je na verloop van tijd en eindig je de wereld te zien zoals je altijd hebt gedaan. De enige manier om daadwerkelijk over de remmende elementen heen te komen is door ze vanaf nu de oorlog te verklaren. Hoog tijd voor aktie

Begin maar eens met je goed te wassen, dat is hard nodig.
Als je jezelf goed weet te wassen, bevrijdt je jezelf van het stof die je energie balans hindert. Je energie lekt niet meer weg, je energie stroomt makkelijker door je lijf en je weet je energie beter de goede kant op te sturen. Voor deze wasbeurt gebruik je geen zeep maar vrij verkrijgbare houdingen . Nou makkelijker kan het niet, toch?

De eerste 2 houdingen zijn mentaal georienteerd en het meest naar buiten gekeerd omdat ze gericht zijn op je gedrag.
a. het beoefenen van 5 ont-houdingen, wat je niet moet doen, het reinigt je en voorkomt hechting aan afleidingen, je energie lekt nu niet weg en
b. het in acht nemen van 5 doe-houdingen, wat je wel moet doen, de juiste orientatie, je richt je energie de goede kant op
De andere 2 houdingen zijn lichamelijk georienteerd, via het lichaam de geest beinvloeden, je energie de ruimte geeft:
c. lichaams-houdingen, verwijdert lichamelijke en geestelijke (lichaam beinvloed geest) spanningen, waardoor je energiestroom makkelijker stroomt (passieve alertheid wordt gestimuleerd) en
d. adem-houdingen, de letterlijk meest naar binnen gekeerde houding, via effeciente ademhaling wordt je hart rustiger krijgen hersenen meer zuurstof, spanningen verminderen, waardoor je energiestroom makkelijke stroomt


De eerste 2 houdingen zijn mentaal georienteerd en het meest naar buiten gekeerd omdat ze gericht zijn op je gedrag.
a. het beoefenen van 5 ont-houdingen (voorkomt hechting aan afleidingen, je energie lekt nu niet weg) en
b. het in acht nemen van 5 doe-houdingen, (geeft de juiste orientatie, je richt je energie de goede kant op
De andere 2 houdingen zijn lichamelijk georienteerd
c. lichaams-houdingen, verwijdert lichamelijke en geestelijke (lichaam beinvloed geest) spanningen, waardoor je energiestroom makkelijker stroomt en
d. adem-houdingen, via effeciente ademhaling wordt je hart rustiger krijgen hersenen meer zuurstof, spanningen verminderen, waardoor je energiestroom makkelijke stroomt

In de onderbreking van het eenheidsbewustzijn worden de gebroken beelden van de waarnemer en het waargenomene gerepareerd.

Normaal is er geen conflict tussen de individuele wil, de wil van het zelf en de universele wil. Als je handelt zonder bemoeienis van de geest, zal bij de uitdrukking altijd de kwalliteit van je zelf zijn verborgen zitten. Er ontstaat alleen dan een conflict als de geest zich er mee bemoeit. De geest volgt de weg van zijn eigen projecties, ipv iets te zien zoals het is, ziet het zijn eigen projecties. Wanneer je die projecties als het eigenlijke object beschouwd, voor werkelijk aanziet, raak je verstrikt in de wereld van illusies. Er ontstaat een scheiding tussen de individuele wil en de universele wil, en je handelingen verliezen hun relatie met de kwaliteit van het zijn. De juiste beeldvorming kan alleen komen wanneer de individuele wil en de universele wil op elkaar zijn afgestemd. Alleen wanneer de geest samen gaat met het object dan pas zie je het object in het juiste perspectief. Een juiste afstemming van de geest is alleen mogelijk wanneer we onze wil er niet meer op projecteren.

Kan je je eigen conditionering bewust worden? Dat is zeker mogelijk maar alleen als de geest stopt de waarnemer te zijn. de waarnemende geest komt voor uit de conditionering en kan daardoor onmogelijk zijn egen conditionering zien. Maar als de geest zijn conditionering heeft afgeworpen om zijn eigen conditionering te kunnen zien, valt er niet meer te zien, de conditionering is foetsie. Er bestaat namelijk geen hoger edel bewustzijn die het lager geconditioneerd bewustzijn kan observeren. Toch valt de geest te observeren. Conditionering is een dynamisch mechanisme niet iets passiefs. Onthoudt dat de ongeconditioneerde staat niet iets continue is, maar momenten van inzicht. Als het waarnemen tijdens het geconditioneerd zijn gebeurt zonder onderbreking of inmenging van de geest, dan verdwijnt het waarnemer - waargenomene fenomeen

Eenheidsbewustzijn geeft je helderhied van beeldvorming. Je wordt je dan bewust van een object als afbeelding
Laatst bijgewerkt door Digra op 08/11/07 01:53, in het totaal 31 keer bewerkt
Avatar gebruiker
Digra
 
Berichten: 974
Woonplaats: Utrecht


Berichtdoor Onno » 08/09/06 17:37

Dirk, voor mij besta je echt, hoor. Ik geloof in je! ;)
Avatar gebruiker
Onno
 
Berichten: 3943
Woonplaats: Amsterdam